Портал Трекер Поиск по форуму Закладки RSS
RSS новые темы
Мой Клуб
Форум FAQ Правила Регистрация Проверить личные сообщения Вход
Нас вместе: 4 303 516
Поиск :

Пиразинамид и потенция


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-портал Поиск-Club -> Помощь пользователям
Автор Сообщение
Leha-ha ®
Мистер Стабильность Uploader 100+
Стаж: 9 лет 10 мес.
Сообщений: 16457
Ratio: 1061,429
Раздал: 123,5 TB
Поблагодарили: 583127
100%
russia.gif

Пиразинамид и потенция

[Поиск-Club.name]_Пиразинамид и потенция
Это наиболее эффективные противотуберкулезные препараты, которые обладают бактерицидным воздействием на МБТ и вызывают небольшое число побочных реакций при длительном применении. Мишин Основные противотуберкулезные препараты – это препараты применяемые у впервые выявленных больных туберкулезом до получения данных микробиологического исследования лекарственной чувствительности МБТ.
Alenka
Стаж: 7 лет 4 мес.
Сообщений: 10
Ratio: 8,965
2.81%
russia.gif
Leha-ha ! Лекарственный препарат Офлоксацин относится к группе антибиотиков фторхинолонов с большим спектром действия. Действие Офлоксацина основано на нарушении деления и образования генетического аппарата микробов (их ДНК), что приводит к неминуемой гибели микроорганизмов. Лекарственное средство выпускается мази, раствора для инъекций, таблетки пот 200 мг и 400 мг. В состав Офлоксацина входит одноименное действующее вещество офлоксацин.
Leha-ha ®
Мистер Стабильность Uploader 100+
Стаж: 9 лет 10 мес.
Сообщений: 16457
Ratio: 1061,429
Раздал: 123,5 TB
Поблагодарили: 583127
100%
russia.gif
Alenka
Жизнь современного человека невозможно представить без лекарств. Таблетки, порошки, инъекции, уколы и капельницы необходимы для поправки здоровья, продления и спасения жизни. Между тем, как известно любой медикамент имеет побочные действия и эффекты. Большую роль играют индивидуальные особенности организма каждого пациента. Мелким шрифтом о крупных проблемах В инструкциях по применению лекарств часто приводится некая градация возникновения побочных действий с употреблением таких слов как очень часто, часто, иногда, редко, очень редко. По этому поводу следует иметь ввиду следующее: во-первых, конкретному пациенту будет не легче от того, что он попадет в разряд в очень редких больных, у которых побочное действие от лекарства приведет к серьезным последствиям для здоровья; во-вторых, если пациент принимает два или более медикамента одновременно, то побочные действия от их взаимодействие в организме могут привести два раза условно «очень редко» в действительности к одному разу но «очень часто».
Antonio
Стаж: 7 мес. 6 дней
Сообщений: 1
Ratio: 2,242
0%
Leha-ha Осо­бе­но­с­ти­те на ми­ко­ба­к­те­ри­ал­на­та кле­тъ­ч­на сте­на, ко­и­то спо­ме­на­х­ме в раз­дел вто­ри на на­с­то­я­ща­та гла­ва, де­тер­ми­ни­рат ми­к­ро­б­на­та фи­зи­о­ло­гия, ко­ло­ни­ал­на мор­фо­ло­гия, аг­лу­ти­на­ци­о­нен се­ро­тип. Ли­пи­ди­те дей­с­т­ват съ­що ка­то ан­ти­ге­ни и фа­го­ви ре­це­п­то­ри, ин­хи­би­рат ма­к­ро­фа­ге­ал­на­та ми­г­ра­ция, оси­гу­ря­ват про­те­к­ция сре­щу ли­зо­зом­ни­те ен­зи­ми на ма­к­ро­фа­ги­те и иг­ра­ят ро­ля в об­разува­не­то на гра­ну­лом­на­та фор­ма­ция. Ин­же­к­ция, съ­дър­жа­ща го­лям брой ви­ру­лен­т­ни ми­ко­ба­к­те­рии, не пре­ди­з­ви­к­ва не­за­ба­в­на ин­фе­к­ция. Ви­ру­лен­т­но­ст­та за­ви­си от фа­го­ти­па и спо­со­б­но­ст­та на ми­ко­ба­к­те­ри­и­те да са ус­той­чи­ви на ба­к­те­ри­ци­д­но­то дей­с­т­вие на хи­д­ро­ген пе­ро­к­си­да. Ка­к­то спо­ме­на­х­ме по-го­ре, ня­кои от ли­пи­ди­те в ба­к­те­ри­ал­на­та кле­тъ­ч­на сте­на дей­с­т­ват ка­то фа­го­ви ре­це­п­то­ри и то­ва се из­по­л­з­ва за да се обо­со­бят ня­кол­ко фа­го­ти­па на M. Раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то е раз­ли­ч­но в раз­ли­ч­ни­те ча­с­ти на све­та: на­при­мер в Ан­г­лия око­ло 55 % от ми­ко­ба­к­те­ри­ал­на­та по­пу­ла­ция е А фа­го­тип, 38 % В фа­го­тип и око­ло 7 % I фа­го­тип, а в Ин­дия око­ло 70 % от по­пу­ла­ци­я­та е от I фа­го­тип. Crosset (1980) пре­д­ла­гат те­о­ре­ти­чен мо­дел на ту­бер­ку­ло­з­на­та ин­фе­к­ция. Ри­с­кът от раз­ви­тие на ту­бер­ку­ло­з­но за­бо­ля­ва­не след ми­ко­ба­к­те­ри­ал­на ин­фекция за­ви­си от раз­ме­ра на ин­фе­к­ци­о­з­на­та до­за и фа­к­то­ри на ма­к­ро­ор­га­ни­з­ма, гла­в­но въз­раст За да се обя­с­нят ба­к­те­ри­ци­д­ни­те и сте­ри­ли­зи­ра­щи­те свой­с­т­ва на ан­титу­бер­ку­ло­з­ни­те ле­кар­с­т­ва, D. Mycobacterium tuberculosis съ­ще­с­т­ву­ва в ня­кол­ко су­б­по­пу­ла­ции, вся­ка от ко­и­то има раз­ли­чен ме­та­бо­ли­тен ста­тус, в ре­зул­тат на ко­е­то се на­б­лю­да­ва раз­ли­ч­на от­ве­т­на ре­а­к­ция по от­но­ше­ние на ан­ти­ту­бер­ку­ло­з­ни­те ме­ди­ка­мен­ти. Вто­ра­та ба­в­но­ра­с­тя­ща су­б­по­пу­ла­ция съ­ще­с­т­ву­ва в по-ки­се­ла сре­да-ин­т­ра­це­лу­лар­но. Ак­ти­вен ме­ди­ка­мент в сре­д­но­ки­се­ла сре­да (р Н 5,3 до 5,5) с ба­к­те­ри­ци­д­ни свой­с­т­ва е Pyrazinamide. По сла­бо ефе­к­ти­в­ни в слу­чая са Isoniazid и Rifamрicin.из­с­ле­до-ва­те­ли ак­ти­в­но­ст­та на Mycobutin спря­мо ту­бер­ку­ло­з­ни­те ба­к­те­рии (ТБ) в ек­с­пе-ри­мен­тал­на­та об­с­та­но­в­ка се е ока­за­ла с 10 пъ­ти по-го­ля­ма в сра­в­не­ние с та­зи на Rifampycin. Ето за­що с ус­пех се при­ла­га и при вто­ри­ч­ни ин­фе­к­ции у те­ж­ко иму­но­су­п­ре­си­ра­ни бол­ни от СПИН, при про­дължи­тел­на ци­то­с­та­ти­ч­на те­ра­пия, хро­ни­ч­на хе­мо­ди­а­ли­за, не­ком­пен­си­ра­ни фор­ми на за­ха­рен ди­а­бет и др. Дне­в­на­та до­за при но­во­о­т­к­ри­ти бол­ни от бе­ло­д­ро­б­на ту­бер­ку­ло­за е 150 до 300 мг дне­в­но за срок от 6 ме­се­ца, а при хро­ни­ч­но­ка­вер­но­з­но бол­ни, от­де­ля­щи по­ли­ре­зи­с­тен­т­ни ТБ-дне­в­на­та до­за е 300 до На съ­в­ре­мен­ни­ят етап на ле­че­ние на бе­ло­д­ро­б­на­та ту­бер­ку­ло­за ту­бер­ку­лос-та­ти­ци­те се при­ла­гат еже­д­не­в­но или ин­тер­ми­тен­т­но 2 пъ­ти се­д­ми­ч­но. За на­чал­на те­ра­пия се из­по­л­з­ват трой­ни, а при те­ж­ки раз­про­с­т­ра­не­ни фор­ми на за­бо­ля­ва­не­то-че­т­вор­ни ком­би­на­ции със Streptomycin, Tubocin, Rimicid, Ethambutol. Ал­тер­на­ти­ва на кла­си­че­с­ка­та ежед-не­в­на хи­ми­о­те­ра­пия на ту­бер­ку­ло­за­та е ин­тер­ми­тен­т­но­то при­ло­же­ние на ту­бер­ку-ло­с­та­ти­ци­те, ко­е­то е по­ка­за­ло ви­со­ка те­ра­пе­в­ти­ч­на ак­ти­в­ност в ек­с­пе­римен­тал­ни ус­ло­вия. Ин­тер­ми­ти­ра­щи­те те­ра­пе­в­ти­ч­ни ре­жи­ми изи­с­к­ват зна­чи­тел­но по-ви­со­ка дне­в­на до­за: Rimicid-15 мг/кг; Tubocin-10 до 15 мг/кг.; Pyrazinamid-40 до 50 мг/кг; Streptomicin-15 мг/кг; Ethambutol-40 мг/кг. Про­у­ч­ва­ни­я­та на ре­ди­ца чу­ж­де­с­т­ран­ни ав­то­ри по­ка­з­ват, че ин­тер­ми­ти­ра­ща­та хи­ми­о­те­ра­пия да­ва най-до­б­ри ре­зул­та­ти, ко­га­то се пре­д­ше­с­т­ва от дву­ме­се­ч­но ре­гу­ляр­но еже­д­не­в­но при­е­ма­не на ле­кар­с­т­ва. Все по­ве­че в ин­тер­ми­ти­ра­щи­те схе­ми се ут­вър­ж­да­ва Pyrazinamid (2 пъ­ти се­д­ми­ч­но по 4 г), а по от­но­ше­ние на Tubocin мне­ни­я­та са раз­ко­ле­ба­ни гла­в­но по­ра­ди за­че­с­тя­ва­не на стра­ни­ч­ни­те ре­а­к­ции. Опо­нен­ти­те на ин­тер­ми­тен­т­на­та хи­ми­о­те­ра­пия не без ос­но­ва­ние счи­тат, че бър­зи­те ина­к­ти­ва­то­ри на Rimicid са не­по­д­хо­дя­щи за ин­тер­ми­ти­ра­щи схе­ми, а стра­ни­ч­ни­те ефе­к­ти на Tubocin и по-спе­ци­ал­но Flu-син­д­ро­мът за­че­с­тя­ват с удъл­жа­ва­не ин­тер­ва­ли­те на при­е­ма му. По­д­чер­та­ва се оба­че, че с из­к­лю­че­ние на Tubomicin, ин­тер­ми­тен­т­на­та те­ра­пия е по-мал­ко то­к­си­ч­на и с по-ни­с­ка це­на-до­с­та­тъ­ч­ни ос­но­ва­ния за по-ши­ро­ко­то й вне­д­ря­ва­не в пра­к­ти­ка­та при за­дъл­жи­те­лен кон­т­ро­ли­ран при­ем на ле­карст­ва­та. Ето за­що ек­с­пер­ти­те от Ме­ж­ду­наро­д­ния съ­юз за бор­ба с ту­бер­ку­ло­за­та по­д­дър­жат ста­но­ви­ще­то, че на съвре­мен­ния етап при из­бо­ра на те­ра­пе­в­ти­чен ре­жим-ре­гу­ля­рен или интер­ми­тен­тен-във все­ки кон­к­ре­тен слу­чай по­д­хо­дът тря­б­ва да е ин­ди­ви­ду­а­лен, съ­о­б­ра­зен с ре­ди­ца фа­к­то­ри: въз­раст, профе­сия, те­жест на ту­бер­ку­ло­з­ния про­цес, вро­де­ни на­ви­ци, съ­пъ­т­с­т­ва­щи за­бо­лява­ния, со­ци­ал­но по­ве­де­ние и др.
Anka
Стаж: 7 лет 10 мес.
Сообщений: 441
Ratio: 28,985
100%
russia.gif
RU предлагает вам купить сертифицированные товары из категории Противотуберкулезные лекарства в Москве с гарантией качества. ** Цена на товары категории Противотуберкулезные лекарства в Москве указана без учета скидок и стоимости доставки.
Koncha
Стаж: 5 лет 9 мес.
Сообщений: 202
Ratio: 18,621
Раздал: 6,881 TB
100%
ussr.gif
Пирацетам выступает действующим веществом лекарства. Раствор для приема внутрь содержит на 1 мл 200 или 330 мг действующего вещества. Дополнительные элементы: макрогол 6000, диоксид кремния, кроскармеллоза натрия, стеарат магния. Дополнительные вещества: макрогол 6000, диоксид кремния, моногидрат лактозы, стеарат магния. Дополнительными элементами состава выступают: сахаринат натрия, чистая вода, , ацетат натрия, кислота уксусная, метилпарагидроксибензоат, ароматизаторы, пропилпарагидроксибензоат. Раствор Ноотропила в/в и в/м содержит 200 мг активного вещества на 1 мл. Вспомогательными элементами являются: тригидрат натрия ацетата, вода инъекционная, кислота ледяная уксусная. В таблетках, капсулах, а также растворе для употребления внутрь и растворов для внутривенного и внутримышечного применения. Применение препарата Ноотропил усиливает утилизацию глюкозы, усиливает синтез фосфолипидов и РНК, повышает уровень АТФ в тканях головного мозга, стимулирует . Лекарственное средство положительно воздействует на метаболические процессы в тканях головного мозга, облегчает процесс обучения, улучшает интегративную работу и деятельность головного мозга, улучшает и скорость распространения волны возбуждения в тканях головного мозга. При повреждениях головного мозга на фоне интоксикации, гипоксии, поражении электрошоком лекарственное средство оказывает выраженное защитное воздействие, уменьшая выраженность вестибулярного нистагма, снижает дельта-активность и усиливает альфа- и бета-активность на . Медикамент улучшает мозговой кровоток, повышает умственную работоспособность, улучшает проводимость между синапсами в неокортикальных структурах, положительно воздействует на межполушарные связи. Терапевтический эффект от лечения развивается постепенно. Лекарственное средство не обладает психостимулирующим и седативным эффектами. Препарат быстро всасывается, не метаболизируется, не связывается с кровяными белками. Инструкция по применению препарата Ноотропил рекомендует назначать лекарственное средство в неврологии, наркологии и психиатрии. Препарат назначают после интоксикация и травматических повреждений головного мозга, при хронической (головные боли, выраженные головокружения, нарушения речи, внимания, памяти), при сосудистой патологии тканей головного мозга, при коматозных и субкоматозных состояниях, в период реконвалесценции с целью повышения психической и двигательной активности, при остаточных явлениях нарушения кровообращения головного мозга по ишемическому варианту. Пирацетам назначают в комплексной терапии депрессивных состояний, устойчивых к воздействию антидепрессантов, при лечении психической патологии, которая протекает на «органически неполноценной почве». Препарат рекомендован к назначению при непереносимости нейролептиков, антипсихотических медикаментов с целью устранения психических, неврологических и соматовегетативных осложнений. Лекарственное средство назначают при кортикальной форме миоклонии. Ноотропил и при грудном вскармливании Ноотропил назначают с осторожностью, оценивая возможные риски. Имеются следующие побочные эффекты на фоне лечения: рвота, тошнота, нарушения концентрации внимания, неуравновешенность, двигательная расторможенность, , экстрапирамидные нарушения, головная боль, головокружения, тремор конечностей. При диагностированной стенокардии отмечается ухудшение течения заболевания. Чаще всего побочные действия регистрируются при превышении рекомендуемой дозы 5 г в сутки. Препарат назначают внутривенно, внутримышечно и внутрь. Начальная дозировка препарата при парентеральном внутривенном введении составляет 10 г. При тяжелой патологии медикамент вводят внутривенно капельно до 12 г в день, длительность вливаний 20-30 минут. По достижении терапевтического эффекта количество препарата снижают с постепенным переходом на пероральный прием. Препарат принимают дважды в день, суточная дозировка составляет 30-160 мг на 1 кг. Возможно увеличение кратности приема до 3-4 раз в день при необходимости. Курс лечения по данной схеме составляет до 2-6 месяцев. В кризисный период дозу увеличивают до 300 мг на 1 кг. Советуют следующую дозировку для улучшения памяти — 8 мл 20 % раствора для приема внутрь. При нарушениях работы почек препарат применяется с осторожностью. Возможна кровяная диарея или боли в животе при дозах более 75 г в 24 часа. Лечение следующее: следует промыть желудок или вызвать рвоту, можно использовать гемодиализ. Требуется предъявление врачебного рецептурного бланка. В сухом, недоступном для детей месте при температуре не более 25 градусов Цельсия. Лечение препаратом Ноотропил требует регулярного контроля над работой почечной, печеночной систем, состоянием , уровнем креатинина и остаточного азота. Терапию медикаментом можно сочетать с психоактивными препаратами, лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Лечение острых поражений тканей и структур головного мозга рекомендуется проводить в комплексе с методами восстановительной медицины, или чрезмерная сонливость, рекомендуется отменить вечерний прием медикамента. При гемодиализе Ноотропил проникает через специальные фильтрующие мембраны в аппарате. Лекарства являются дженериками, то есть содержат одно активное вещество пирацетам и имеют похожее действие на организм. Пирацетам оказывает воздействие на способность управлять транспортным средством. Алкоголь не влияет на содержание пирацетама в сыворотке, в свою очередь, при приеме 1,6 г активного вещества уровень алкоголя в крови также не менялся. Препарат Пирацетам — отечественного производства, и поэтому стоит дешевле, однако, он и считается при этом менее очищенным. Согласно отзывам о Ноотропиле на форумах очень полезны таблетки для памяти. Они улучшают мозговую деятельность, способствуют запоминанию больших объемов информации, прибавляют энергии и бодрят. Помогает препарат и по своем прямому назначению, однако действует не сразу. На основании отзывов для детей, которые употребляли данный медикамент, Ноотропил полезен и при задержке речевого развития у ребенка. Из минусов следует отметить горький вкус, индивидуальную непереносимость средства, а также побочные эффекты, например, в виде головных болей. Цена Ноотропила в таблетках составляет 275 рублей за 30 штук по 800 мг. Купить Ноотропил в такой же форме выпуска в Украине можно по цене за 80-100 гривен. Цена ампул Ноотропила 20 % раствора по 5 мл равна 315 рублей за 12 штук. Окончила Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2011 году получила диплом и сертификат по Терапии. В 2012 году получила 2 сертификата и диплома по «Функциональной диагностике» и «Кардиологии». В 2013 году прошла курсы по «Актуальным вопросам оториноларингологии в терапии». В 2014 году прошла курсы повышения квалификации по специальности «Клиническая эхокардиография» и курсы по специальности «Медицинская реабилитация». Информация о лекарствах на сайте является справочно-обобщающей, собранной из общедоступных источников и не может служить основанием для принятия решения об использовании медикаментов в курсе лечения. Перед применением лекарственного препарата Ноотропил обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Riot
Стаж: 3 года 7 мес.
Сообщений: 1
Ratio: 6,47
0%
Leha-ha
Синонимы: П-Зайд, Пизина, Тизамид, Линамид, Макрозид, Пирафат, Пиразинамид ШТАДА, Пиразинамид-Акри, Пиразинамид-НИККа Фармакологическое действие. Пиразинамид – синтетический противотуберкулезный препарат. Оказывает слабое бактерицидное действие на M.tuberculosis, но выраженное «стерилизующее» действие, особенно внутри макрофагов и в очагах свежего воспаления. Действует на медленно размножающиеся микобактерии, в том числе располагающиеся вне- и внутриклеточно. На персистирующие формы наибольший эффект оказывает в кислой среде. Более активен по туберкулостатической активности (по действию, направленному на прекращение размножения бактерий туберкулеза), чем пара-аминосалициловая кислота, хотя уступает изониазиду, стрептомицину, рифампицину, циклосерину, этионамиду, канамииину, флоримицину. Действует на микобактерии (возбудители туберкулеза), устойчивые к другим противотуберкулезным препаратам I и II ряда. Препарат хорошо проникает в очаги туберкулезного поражения. Его активность не снижается в кислой среде казеозных (творожистоподобных) масс, в связи с чем его часто назначают при казеозных лимфаденитах (воспалении лимфатических узлов, заполненных творожистоподобной массой), туберкуломах (опухолях, вызываемых туберкулезным воспалением) и казеозно-пневмонических процессах (воспалительном заболевании легких с образованием в них творожистоподобной массы). При лечении одним пиразинамидом возможно быстрое развитие к нему устойчивости микобактерии туберкулеза, поэтому его, как правило, комбинируют с другими противотуберкулезными препаратами (изониазид, стрептомицин и др.). Спектр активности: Активен в отношении M.tuberculosis. Первичная устойчивость микобактерий туберкулеза к пиразинамиду нетипична, но при монотерапии она развивается очень быстро. Максимальный уровень в плазме крови достигается через 2-3 ч. Быстро проникает во все ткани и биологические жидкости организма. Большая часть продуктов метаболизма (70 %) выводится с мочой. Пиразинамид является одним из противотуберкулезных препаратов I ряда, применяемых для комбинированной терапии туберкулеза. Период полувыведения – 9-12 ч, при почечной недостаточности увеличивается. Препарат особенно эффективен у больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом (туберкулезом легких, протекающим с нарушением структуры легочной ткани). Суточная доза пиразинамида для взрослых 1,5-2,0 г, при хорошей переносимости до 2,5 г в сутки. Принимают внутрь после еды по 1 г 2 раза (реже по 0,5 г 3-4 раза) в день. Суточная доза для больных старше 60 лет и с массой тела до 50 кг – 1,5 г. Детям назначают из расчета 0,02-0,03 г (20-30 мг) на 1 кг массы тела в сутки (суточная доза не более 1,5 г). При лечении пиразинамидом могут возникать аллергические ракиии: дерматиты (воспаление кожи), эозинофилия (увеличение числа эоэинофилов в крови), лихорадочные реакции (резкое повышение температуры тела) и др. Возможны также диспепсические явления (расстройства пищеварения), ухудшение аппетита, головная боль, изредка – повышенная возбудимость, беспокойство. При длительном применении может оказывать токсическое действие на печень. В процессе лечения пиразинамидом необходимо следить за функцией печени, проводя биохимические пробы (тимоловая проба, определение уровня билирубина, исследование глутаминошавелевокислой аминоферазы сыворотки крови и др.). При обнаружении изменений функции печени прекращают прием препарата. Для уменьшения токсического (повреждающего) действия пиразинамида рекомендуется назначение метионина, глюкозы, витамина В6. профессор, д.м.н Основными методами оценки эффективности химиотерапии являются микроскопические и культуральные исследования диагностического ... Имеются данные о задержке в организме под влиянием пиразинамида мочевой кислоты и возможности появления в суставах болей подагрического характера. Целесообразно поэтому определять содержание мочевой кислоты в крови. интоксикация Туберкулома Устойчивость ФВД Фиброзно-кавернозный ХНЗЛ Химиотерапия Хирургия ЦНС Цирротический Шок ЭКГ Эмпиема Эндоскопия Язва Яблонский П. Пиразинамид и потенция !!!

Вопрос, как повысить потенцию у мужчин, волнует не только самих мужчин, но и прекрасную половину человечества. Безусловно, при повышении потенции «постельные победы» непременно тоже будут учащаться, однако есть другая сторона вопроса. Напомним, что потенция это фактически потенциал мужчины в этой жизни, его возможности, интеллектуальные, физические, духовные. Потенция фактически определяет достижения мужчины в материальной, социальной и других сферах жизни. И Природа позаботилась, чтобы от таких мужчин было больше здорового потомства, которое унаследует его потенциал. Поэтому женщины неосознанно тянутся именно к таким мужчинам. К всеобщему сожалению, дела с мужской потенцией обстоят не так оптимистично, как хотелось бы. Статистика приводит неумолимые цифры о том, что более 30% мужского населения, причем, все более молодого, сталкивались с эректильной дисфункцией, а это прямой индикатор проблем с потенцией. Исследования показывают, что у таких мужчин значительно повышается вероятность проблем с сосудами, что в конечном счете ведет к инфаркту или инсульту. Фармацевтическая промышленность, как впрочем и любая другая, в первую очередь заинтересована в своем финансовом благополучии, фактически корректирует действия врачей под свои интересы. Поэтому ждать с этой стороны эффективного, долговременного и недорогого решения проблемы не приходится. Мы не призываем, полностью отказываться от врачебной помощи, в некоторых случаях это совершенно необходимо. Но надо помнить, что резервы здоровья, его потенциал, удивительны и безграничны, просто надо научиться ими пользоваться. Далее приведен список статей, касающихся этой темы. Понятие потенции достаточно многогранное и каждая статья освещает тот или иной аспект мужского здоровья.
qxutax
Стаж: 8 мес. 20 дней
Сообщений: 3
Ratio: 32,328
100%
Действующее вещество: Пиразинамид («Люпин Лид», Индия/ «Калика Кемикалс & Фармасьютикелс Лимитед», Индия) — 500 мг Вспомогательные вещества: Крахмал картофельный — 32,30 мг Желатин — 11,54 мг Карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) — 3,85 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил марка А 300) — 8,46 мг Магния стеарат — 3,85 мг. Действует на внутриклеточно расположенные микобактерии, хорошо проникает в очаги туберкулезного поражения. В зависимости от дозы оказывает бактерицидный или бактериостатический эффект. В комбинации с другими противотуберкулезными препаратами назначают в следующих случаях: - легочный туберкулез; - туберкулезный менингит; - туберкулез костей; - мочеполовой туберкулез. Возможны аллергические реакции, артралгии, гиперурикемия, обострение подагры, фотосенсибилизация. В ходе лечения Пиразинамидом возможно развитие резистентности, вероятность которой снижается при сочетании с др. Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, отсутствие аппетита, неприятный металлический привкус во рту, эпигастральные боли. Имеются данные о задержке в организме под влиянием пиразинамида мочевой кислоты и возможно появление в суставах болей подагрического характера. Поэтому целесообразно регулярно (не реже 1 раза в месяц) контролировать активность печеночных трансаминаз и содержание мочевой кислоты в крови. Возможно развитие гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом. При длительном применении может оказывать токсическое действие на печень. Пиразинамид комбинируют с другими противотуберкулезными препаратами. В частности, при хронических деструктивных формах рекомендуется его сочетать с рифампицином (выраженный эффект) или этамбутолом (лучше переносимость). Усиливает противотуберкулезное действие офлоксацина и ломефлоксацина. Вероятность развития гепатотоксического действия препарата увеличивается при совместном применении с рифампицином. При одновременном применении с пробенецидом возможно снижение экскреции и, вследствие этого, усиление токсических реакций. Препарат применяют внутрь во время или после еды, один раз в день, предпочтительнее во время завтрака с небольшим количеством воды. Взрослым назначают по 25-30 мг/кг массы тела, что соответствует для лиц с массой тела менее 50 кг - 1,5 г и для лиц с массой тела более 50 кг - 2 г. В случае неудовлетворительной переносимости Пиразинамид назначают в 2-3 приема. У лиц пожилого и старческого возраста суточная доза пиразинамида не должна превышать 15 мг/кг массы. В этих случаях препарат целесообразно назначать через день. Детям назначают по 15-20 мг/кг 1 раз в день (максимально до 1,5 г в день). Пиразинамид применяют в комбинации с аминогликозидами (стрептомицин или канамицин в дозе 15 мг/кг), изониазидом (10 мг/кг), рифампицином (10 мг/кг). Симптомы передозировки: тошнота, рвота, боли в животе, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов, острый отек легких, нарушение сознания, коматозное состояние, судороги, нарушение дыхания, гипергликемия, метаболический кетоацидоз. Лечение: промывание желудка с введением внутрь активированного угля, форсированный диурез, общие меры по поддержанию жизненно важных функций, гемодиализ.
21-03-2019

Вредный ли протеин на потенцию, порошки для увеличения потенции. Повышение потенции, как повысить потенцию, народные средства и потенция. Потенция и "потенциальный облом" Известно, что многие мужские проблемы потенции возникают с возрастом. Можно ли как-то помочь самому себе, не прибегая к пилюлям, если появилась необходимость повысить потенцию? Но постыдный "облом" в постели может случиться и в юности - как результат чрезмерного утомления, острых нервных расстройств, недостатка витаминов, некоторых минеральных солей и естественных биологически активных веществ... Мужскую потенцию способно убить и пристрастие к алкоголю, и даже недостаток сна. Снижение потенции или импотенция может также случиться на фоне ухудшения кровоснабжения сердечной мышцы, так как эрекция напрямую зависит от притока артериальной крови к половым органам. Поэтому все, что хорошо для сердца, хорошо и для потенции. Травникам известно, что василистник разжигает страсть и вожделение у прекрасных дам. На мужской организм это растение оказывает противоположное действие: успокаивает и снижает потенцию и половое влечение. Подобным же действием вызывающим снижение потенции и полового влечения обладает и шафран. А вот дубровник обыкновенный обладает возбуждающим действием и на мужчин и может повысить потенцию. Рецепт: 5 чайных ложек "всесильной" сухой травы залить 200 мл кипятка, настоять 45 минут. Ещё рецепт для усиления потенции, настойку калгана по 1 столовой ложке 2 раза в день. Хорош в данном случае и корень подмаренника настоящего или аира. Отвар его можно применять для возбуждения половой активности. Удивителен по своим целебным свойствам и спектру воздействия на человеческий организм, особенно при упадке сил и слабой потенции золотой корень. На сегодняшний день считается доказанным утверждение, что сельдерей не только обладает омолаживающим действием, но и стимулирует повышение потенции и работу половых желез. Похожим действием повышения потенции обладают и рута душистая (водный настой и настойка), анис обыкновенный, спаржа лекарственная. Они применяются для профилактики и лечения половой слабости. Наши предки для возбуждения чувственности растирались отваром Белены, соком Вербены, собранной в сумерки, окуривали помещение и вещи порошком из Девясила, смешанного с ладаном, либо подкладывали этот состав в комод, где хранится белье, чтобы оно пропиталось возбуждающим желание запахом, полоскали волосы соком из корня Кукушкиных Слезок или листьев и цветов Лилии. Для того, чтобы повысить потенцию использовали приправу к мясу из барвинка, салаты, в состав которых входил Колоквинт. С давних пор считались полезными мясные блюда, содержащие большое количество приправ - Корицы, Гвоздики, Сунели и более экзотических восточных растений. Растительные препараты для увеличения потенции в корне отличаются от современных синтетических средств. Они обладают широким спектром действия, имеют мало побочных эффектов и влияют практически на все обменные процессы в организме. Еще в давние времена было замечено, что чем позже затухает половая активность, тем дольше человек живет и сохраняет здоровье. Но следует отметить, что растительные препараты то есть фитопрепараты далеко не всесильны. Показанием к фитотерапии служит, в первую очередь, психогенные нарушения потенции. Учитывая полиэтиологическую природ слабой потенции, необходимо сначала установить причину, снижения потенции, а затем постараться ее устранить. В связи с этим для лечения нарушения потенции, в зависимости от ее происхождения, необходимо использовать растения, оказывающие различное фармакологическое действие, в том числе, улучшающие кровообращение, вызывающие расширение кавернозных артерий и расслабление гладкой мускулатуры, влияющие на эндокринную систему для страдающим недостатком мужских гормонов и сахарным диабетом, антимикробные и противовоспалительные для больных простатитом и др. Как было уже сказано, не существует единого средства,чтобы повысить потенцию. Для каждого конкретного случая проблемы потенции надо подбирать такое растение или комплекс растений, которые, воздействуя на тот или иной больной внутренний орган или систему, способны, в конечном итоге, полностью или частично восстановить потенцию. Проблемы потенции, связанные со снижением уровня мужских половых гормонов Причины слабой потенции могут быть самые разные. В этом случае следует применять растения, стимулирующие работу половых желез, надпочечников и центральной нервной системы (ЦНС). К таким растениям относятся: повышение потенции и общеукрепляющее - якорцы стелющиеся, Tribulus terrestris, тонизирующее средство - вербена лекарственная, Verbena officinalis, жгун-корень Моннье, Cnidium monnieri заразиха, Orobanche - все виды, имбирь, Zingiber officinale, клен остролистный, Acer platanoides, крапива двудомная, Urtica dioica, лимонник китайский, Schisandra chinensis, любисток лекарственный, Levisticum officinale, маралий корень, Rhaponticum carthamoides, орхидеи: любка, Platanthera, пальчатокоренники, Dactylorhyza, ятрышники, Orchis, пажитник сенной, Trigonella foenum-graecum, родиола розовая, Rhodiola rosea, солодка, Glycyrrhiza glabra, спаржа лекарственная, Asparagus officinalis, сурепка, Barbarea vulgaris, элеутерококк колючий, Eleutherococcus senticosus. Якорцы стелющиеся в восточной медицине считаются одним из самых эффективных средств, повышающим "мужскую силу", хорошим мочегонным средством, дробящим камни в почках и мочевом пузыре, обладающим также общеукрепляющим действием. В смеси с другими растениями якорцы стелющиеся применяют при мужском бесплодии и импотенции. В СССР был разрешен выпуск препарата "Трибуспонин", содержащего сумму стероидных сапонинов (фурастаноловых гликозидов) из травы якорцев. Его назначали главным образом в комплексной терапии атеросклероза. Вербену в традиционной медицине применяют как тонизирующее средство при общей слабости и малокровии. Горянка крупночашечковая широко используется в народной медицине Китая, Кореи и Японии. Экспериментально установлено, что горянка оказывает стимулирующее половые железы действие, в частности, ее препараты усиливают либидо, половое влечение. Жгун-корень Моннье (зрелые плоды) применяют в китайской медицине как общеукрепляющее и тонизирующее средство, а также как средство возбуждающее половое влечение. Заразиху (подземную часть заразихи или траву) в китайской медицине используют как тонизирующее и восстанавливающее силы средство. Различные виды этого рода в Китае употребляют как афродизиатическое усиливающее половое влечение средство. Имбирь лекарственный, амомум имбирный в России не растет и не возделывается, но широко продается как пряность. Является одним из основных компонентов известной приправы "Карри". При слабой потенции полезно ежедневно принимать имбирный порошок с медом, запивая его чаем. Считается, что это средство возвращает потерянное здоровье. Кроме того можно принимать имбирную настойку и чай. Клен остролистный, или клен платановидный в народе чаще известен как клен обыкновенный. С лечебной целью используют сок из стволов и молодые листья. Свежий сок пьют как общеукрепляющее, тонизирующее и "улучшающее настроение" средство. Настой, отвар и настойку молодых листьев употребляют как тонизирующее, а в немецкой народной медицине - как средство, усиливающее половое влечение у мужчин. Крапива двудомная больше известна как крапива обыкновенная. Семена крапивы применяют как средство, повышающее потенцию. Толченые семена, смешанные с медом и виноградным вином усиливают половое влечение. Такое же действие оказывает молодая крапива, если ее есть с луком и яйцами. Подробнее Трибестан высоко эффективен для женщин с первичной и вторичной эндокринологической стерильностью, ранним предклимактерием и ранним климактерием, а также такими сопутствующими заболеваниями и симптомами как приливы, отсутствие libido sexualis, нарушения овуляции, нейро-вегетативные и нервно-психические проявления со стороны сердечно-сосудистой системы. Препараты крапивы противопоказаны людям с повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбозам! В официальной медицине используют семена и плоды этого растения, в народной медицине применяют все части растения. При заказе препарата трибестан брошюра - доставка бесплатно. Лимонник относится к числу средств стимулирующего, афродизиатического, адаптогенного и общетонизирующего действия. При многократных приемах его препаратов происходит увеличение веса тела, мышечной силы, жизненной емкости легких, незначительное повышение содержания гемоглобина в крови. По стимулирующему действию лимонник сходен с женьшенем, но по силе уступает последнему. Лечение простатита, сопутствующие простатиту заболевания. Брошюра "Опыт применения Трибестана" под научной редакцией доктора медицинских наук Чалого М. При употреблении препаратов лимонника стимулирующий эффект наступает через 30-40 мин, а его действие продолжается около 6 часов. При большой передозировке препараты лимонника токсичны! Они противопоказаны также при нервном возбуждении, бессоннице, повышенном артериальном давлении, нарушениях сердечной деятельности! Хронический простатит, лечение хронического простатита. Любисток лекарственный, зоря лекарственная (отвар корней) рекомендуют принимать при половой слабости, а их настой - при первичном гипогонадизме снижении уровня мужских гормонов, развившемся вследствие интоксикации алкоголем, никотином, лекарственными препаратами и при повреждениях яичек в результате инфекционных заболеваний паротит, токсоплазмоз, бруцеллез, туляремия, трихомониаз. Простатит - воспаление простаты ( предстательной железы ), хронический простатит. Препараты любистка противопоказаны при остром гломерулонефрите и пиелонефрите! Жидкий экстракт и настойку из корневищ с корнями маральего корня, левзеи сафлоровидной применяют в научной медицине в качестве стимулирующего средства при функциональных расстройствах нервной системы, умственном и физическом утомлении, пониженной трудоспособности. В болгарской народной медицине рекомендуют применять пажитник при общей слабости организма. В Грузии траву пажитника используют для приготовления приправы "Хмели-сунели". Орхидеи, любка двулистная или ночная фиалка, пальчатокоренники, ятрышники - многолетние травянистые растения, встречающиеся на большей части России, но всюду редки. С лечебной целью используют молодые, упругие светлые клубни, которые заготавливают в конце цветения - начале плодоношения растений. Спиртовой экстракт корневищ с корнями родиолы розовой (золотого корня) применяют в качестве стимулирующего средства при астенических и невротических состояниях, повышенной утомляемости, вегетативно-сосудистой дистонии. Практически здоровым людям его назначают при астении и пониженной работоспособности. По стимулирующему действию родиола превосходит элеутерококк и не уступает ему по адаптогенным свойствам. Уже однократный прием экстракта влечет за собой повышение работоспособности. Препараты родиолы не следует принимать при повышенной температуре, сильном возбуждении, во время гипертонических кризов! У спаржи лекарственной с лечебной целью используют корневища с корнями, траву и зрелые плоды. Импотенция органическая и импотенция психологическая. Установлено, что аспарагин, содержащийся в спарже, понижает кровяное давление, усиливает работу сердца, расширяет периферические кровеносные сосуды, увеличивает выделение мочи. Лечение нарушения эрекции и как продлить время эрекции. Настой плодов спаржи применяют при гипертрофии предстательной железы. С этой целью их добавляют в специальные тонизирующие бальзамы. Сурепка обыкновенная обладает сильным диуретическим и возбуждающим свойствами. Древние греки и римляне считали это растение лучшим лекарственным средством для лечения водянки и возбуждения полового влечения. Элеутерококк колючий, свободноягодник, являясь растением, близкородственным женьшеню, оказывает сходное с женьшенем действие на организм человека. поднять потенцию, специальные упражнения и потенция. Гормон тестостерон, уровень и норма тестостерона в организме. Что повышает и как увеличить тестостерон, когда выработка тестостерона низкая. Признаки заболеваний и диагностика дефицита тестостерона: уровень тестостерона, гормон ЛГ, ФСГ. Он обладает выраженным стимулирующим и адаптогенным действием. Что интересно, что еще за 2800 лет до нашей эры в китайской медицине женьшень считали всеисцеляющим средством. Необходимо строго соблюдать дозировку препаратов женьшеня, так как известны случаи смертельного отравления при передозировке. Стимулирующее действие элеутерококка не сопровождается субъективно ощущаемым возбуждением, что выгодно отличает его от ряда синтетических стимуляторов и приближает к препаратам женьшеня. Он обладает стимулирующим, общеукрепляющим, тонизирующим средством. У препаратов женьшеня отчетливо выражена сезонность действия. Проблемы потенции, обусловленные нарушением кровообращения в половых органах Рекомендуется дополнительно к основному лечению нарушения потенции принимать препараты из гинкго двулопастного (Ginkgo biloba), каштана конского (Aesculus hippocastanus), алоэ древовидного (Aloe arborescens). Получаемые из листьев гинкго препараты проявляют спазмолитическое и сосудорасширяющее действие. Экспериментальными и клиническими исследованиями подтверждено, что они усиливают периферическое и мозговое кровообращение. У алоэ, или столетника, с лечебной целью используют сок из листьев. Сок столетника, а также жидкий экстракт алоэ, выпускаемый отечественной фармацевтической промышленностью, вызывают прилив крови к органам таза, уменьшает застойные явления и увеличивает потенцию. В медицинских целях используют зрелые семена, которые собирают с земли по мере их созревания и осыпания. Повышение потенции, как повысить потенцию, народные средства и потенция. Фармакологическое действие семян каштана конского связывают с наличием в них гликозидов - эскулина и эсцина. Они повышают тонус венозных сосудов, ускоряют кровоток в венах, а также уменьшают проницаемость капилляров, улучшают микроциркуляцию, препятствуют образованию стазов в капиллярах. Как известно у мужчин, больных сахарным диабетом одна из причин сосудистого нарушения эрекции, потенция сильно ослаблена. Для снижения сахара в крови и усиления потенции можно рекомендовать следующий сбор: Черника обыкновенная (листья) 100 г Козлятник лекарственный (трава) 100 г Зверобой продырявленный (трава) 100 г Бузина черная (цветки) 50 г Омела белая (листья) 30 г 1 стол. ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают. Потенция, повышение потенции, потенция мужская, эректильная дисфункция и средства на усиление потенции. Пиразинамид и потенция. Уолш убрал инструмент в специальный ящик, вымыл руки и, прежде чем войти в камеру, обернулся к Дику. Гидо, бери всех, кто есть сейчас, и поезжайте к детскому пансионату. Прямо перед ним стоял высокий благообразный мужчина в хорошо сшитом костюме и смотрел ему в лицо. Слопаю все сам, а тебе оставлю шкурку от ветчины, чтобы не командовала, он смотрел на Ларису в упор своим дерзконасмешливым и одновременно ласковым взглядом. Моя бабушка считалась сильной ведуньей, но она почти ничему не успела меня научить. Потом сказала неуверенно Мне описывали другого человека. — Знакомься, этой мой сосед, Миша Казаков, он с военного факультета. Бьющий в лицо ветер, ощущение зыбкой поверхности под моей пятой точкой и мелькающий далеко внизу пейзаж никак не могли настроить мои мысли на позитивный лад. Хозяин порхал вокруг стола с отчаянным выражением человека, который догадывается, что от нынешних гостей ничего хорошего ждать не приходится. Становление чародея, живущего в спорт и потенция обычных людей, всегда чревато душевными драмами. Иосселиани установил чисто коммерческие отношения с режимом Дудаева. Спорт и потенция хотелось думать, что он ошибается, и это нежелание было любовью к Эстонии. Он стоял и смотрел, как тонкая финская бумага чернеет и съеживается, осыпаясь мелким пеплом, когда запиликал мобильник, валявшийся на столике в прихожей.
Бобровая струя для потенции применение | Мастурбация для улучшения потенции


Notice: Undefined variable: ibv in /home/admin/web/a1.cpa-pachka1.ru/public_html/engine/engine.php(2263) : eval()'d code on line 426
Карта сайта
34.229.97.16
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер Поиск-Club -> Пиразинамид и потенция Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1